З а т в е р д ж е н о

рішенням обласної ради

від 28 березня 2006 року № 36-IV (36-4-рр)

                                                                                                                                     (XXXIX сесія IV скликання)

 

 

 

 

 

С  т  а  т  у  т

Комунального підприємства -

редакції газети

„Слобідський край”

(нова редакція)

 


                                                                                                          1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство - редакція газети “Слобідський край” створена для підготовки та випуску у світ газети, розповсюдження її серед передплатників, у вільному продажу в Україні та за її межами (надалі – Редакція).

1.2. Засновником редакції газети “Слобідський край” є Харківська обласна рада (надалі – Засновник).

1.3. Редакція у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про підприємства в Україні”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомінформу, міжнародними договорами України у сфері інформації, рішеннями обласної ради, цим Статутом та реалізує програму друкованого засобу масової інформації, затверджену Засновником.

1.4. Редакція є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс і рахунки в банківських установах, круглу гербову печатку, круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, логотип, емблему, видавничий і товарний знаки, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові особисті права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському, третейському судах.

1.5. Редакція є комунальним підприємством.

1.6. Статут затверджується рішенням обласної ради.

1.7. Зміни та доповнення до даного Статуту вносяться за рішенням Засновника з відповідною їх державною реєстрацією згідно з діючим законодавством.

1.8. Офіційне найменування Редакції - редакція газети “Слобідський край”.

1.9. Газета виходить українською мовою.

1.10. Місцезнаходження Редакції:

Україна, 61037, м. Харків, МСП, Московський проспект, 247.   

2. Предмет і завдання діяльності Редакції

2.1. Предметом діяльності Редакції є:

- об'єктивне висвітлення державної політики у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя суспільства;

- докладне інформування про діяльність обласної ради, обласної державної адміністрації, інших органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки і культури, життєзабезпечення області;

- захист політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав і свобод людини;

- забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і державних органів для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення інших завдань і функцій.

2.2. Основною метою діяльності Редакції є:

- об'єктивне висвітлення фактів і подій, надання сторінок газети для висловлювання різних думок;

- забезпечення високого професійного рівня публікацій;

- сприяння підвищенню рентабельності і популярності газети;

- здійснення своєї діяльності відповідно до чинного законодавства про інформацію, пресу, видавничу і підприємницьку діяльність тощо;

          - у своїй діяльності редакція незалежна від політичних партій та громадських організацій.   

2.3. Для досягнення своєї мети Редакція:

- створює сприятливу атмосферу в колективі, що дає можливість найповніше реалізувати творчий потенціал кожного співробітника;

- морально і матеріально заохочує творчі здобутки співробітників, піклується про підвищення їхньої професійної майстерності;

- піклується про поліпшення побутових умов співробітників;

- підтримує зв'язки з іншими періодичними виданнями, творчими спілками та організаціями, як в Україні, так і за її межами;

- одноосібно або разом із засновником організовує і проводить заходи (в т. ч. комерційного характеру) на забезпечення збільшення накладу газети, що не суперечать чинному законодавству.

3. Органи управління Редакції і порядок їх формування

3.1. Керівництво Редакцією здійснює головний редактор, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Засновника. Його призначення відбувається на умовах контракту.        

3.2. Головний редактор:

   -   забезпечує організацію випуску газети;

   -  забезпечує виконання поточних і перспективних планів, а також рішень і розпоряджень Засновника;

   -  визначає і погоджує із Засновником організаційну структуру Редакції та її штатний розпис;

   -   визначає службові обов'язки співробітників Редакції, умови оплати їхньої праці, сприяє створенню кореспондентських пунктів, відділень, представництв;

   -   розпоряджається майном Редакції, включаючи її грошові кошти;    

   - укладає від імені Редакції договори,  угоди,  забезпечує  їх виконання;

   -  у встановленому законом порядку призначає і звільняє працівників Редакції, здійснює заходи соціального захисту членів трудового колективу;

   - представляє  Редакцію  у відносинах з підприємствами, організаціями, закладами, установами, фірмами, а також державними органами як у нашій країні, так і за кордоном у межах компетенції, передбаченої цим Статутом.

3.3. Головний редактор приймає рішення з інших питань діяльності Редакції газети.

3.4. У разі відсутності головного редактора його обов'язки виконує перший заступник або один із заступників.

3.5. Головний редактор за погодженням із Засновником може створити редакційну колегію, що є дорадчим органом, до складу якої, крім головного редактора та визначених ним працівників редакції, можуть запрошуватися представники від Засновника, провідні спеціалісти різних галузей тощо. Порядок діяльності редакційної колегії у таких випадках визначається окремим наказом головного редактора, який він погоджує із Засновником.

 

4. Компетенція та повноваження трудового колективу Редакції

4.1. Колектив Редакції складається з творчих і технічних працівників, які беруть участь у створенні газети “Слобідський край”.

4.2. Працівники Редакції  у своїй діяльності керуються цим Статутом, нормами чинного законодавства про пресу, іншими законами України, а також Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються наказом головного редактора.

4.3. До компетенції трудового колективу також входить:

-   визначення  і  затвердження  переліку та порядку надання працівникам Редакції соціальних пільг;  

-  участь у матеріальному і моральному стимулюванні якості, оперативності, продуктивності праці, клопотання про представлення працівників до державних нагород.

4.4. Повноваження трудового колективу Редакції реалізуються загальними зборами.

5. Статутний фонд та майно Редакції

5.1. Внесок обласної ради у статутний фонд становить основні та оборотні засоби, які знаходяться на балансі Редакції на час реєстрації Статуту.

5.2.  Майно Редакції складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Редакції.

5.3. Редакція є власником:

 -   майна,  переданого  їй Засновником  на праві  господарського відання;

 -  майна,  одержаного в результаті її фінансово-господарської діяльності;

 -  іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Редакція володіє, користується і розпоряджається належним їй майном відповідно до мети своєї діяльності.

5.4. Редакція відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення.

5.5. Редакція може продавати, обмінювати, здавати в оренду юридичним особам та громадянам майно, яке їм належить, та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами, а також здійснювати їх придбання в установленому Засновником порядку.

5.6. Джерелами формування майна Редакції є:

 -   грошові та матеріальні внески Засновника;

 -   доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності;

 -   доходи від цінних паперів;

 -   кредити банків та інших кредиторів;

 -   придбання майна іншого підприємства, організації;

 -   інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

6. Економічна діяльність

6.1. Редакція діє на принципах господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування.

6.2. Джерелами фінансування роботи Редакції є: доходи від реалізації газети, реклами, дотаційні кошти Засновника, кредити, спонсорські та благодійні надходження, будь-яка комерційна діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

6.3. Редакція, відповідно до чинного законодавства, укладає громадсько-правові угоди з юридичними і фізичними особами як в Україні, так і за кордоном, отримує кредити в гривнях і вільноконвертованій валюті, набуває майнові та особисті немайнові права і несе за ними відповідні зобов'язання.

З питань, що порушують її інтереси, Редакція виступає позивачем у судах, в тому числі господарському і третейському.

6.4. Редакція самостійно розробляє і затверджує плани випуску газети, укладає договори, вирішує питання творчого, виробничого та організаційного характеру.

6.5. Прибуток, який має Редакція, використовується нею за погодженням із Засновником.

6.6. Редакція самостійно утворює цільові та спеціальні фонди і використовує їх на свій розсуд.

6.7. Редакція у встановленому порядку користується банківськими кредитами на соціальні та інші цілі.

6.8. У разі бездотаційної діяльності Редакція самостійно визначає систему і розміри оплати праці, включаючи всі види премій, надбавок, доплат, відповідно до чинного законодавства.

6.9. Зовнішньоекономічна діяльність Редакції здійснюється згідно з чинним законодавством.

6.10. Редакція має право за погодженням із Засновником:

 -   випускати цінні папери;

 - засновувати та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності та виходити з них;

- створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства.

Редакція за взятими на себе зобов'язаннями несе матеріальну відповідальність тими коштами й майном, що їй належать, на які згідно з діючим законодавством може бути накладене стягнення.

7. Припинення діяльності Редакції

7.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Редакції провадяться за рішенням Засновника чи за рішенням суду.

7.2. Ліквідація Редакції здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником, а у випадках банкрутства Редакції – через суд.

7.3. Майно, що залишилося після розрахунків з державним бюджетом та задоволення претензій кредиторів, використовується відповідно до рішення Засновника.

7.4. При ліквідації та реорганізації Редакції зберігаються усі передбачені чинним законодавством гарантії трудових прав співробітників, які підлягають звільненню.

 

 

Заступник голови

обласної ради                                                     М.Вишневська