З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням  обласної ради                                               

від 23 грудня 2003 року (р13-7-4)

(ХІІІ сесія ХХІV скликання)

 

програма

 допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області у 2004-2005 роках

 

1. Загальні положення

 

Програма опрацьована відповідно до Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (2232-12), Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” (975-15), Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, затвердженої Указом Президента України  від 25 жовтня 2002 року № 948/2002. (948/2002)

 

Метою цієї програми є:

реалізація основних напрямків удосконалення допризовної підготовки  і військово-патріотичного виховання молоді;

забезпечення взаємозв’язку навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;

удосконалення форм і методів навчання молоді основам військової справи;

формування високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни;

створення системи шефських зв’язків військових частин і вищих військових навчальних закладів з навчальними закладами, де проводиться допризовна підготовка;

здійснення заходів щодо підготовки та призову громадян України на строкову військову службу;

взаємодія з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування.

 

2. Основи організації допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді

 

Головними завданнями допризовної підготовки є:

ознайомлення молоді з основними положеннями Конституції України (254к/96-ВР) про захист Вітчизни, законів України “Про оборону України” (1932-12), “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (2232-12), інших нормативно-правових актів з питань оборони, військового будівництва та проходження військової служби;

усвідомлення молоддю свого обов’язку в разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності України;

набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;

засвоєння основ військової справи, цивільної оборони і медико-санітарної підготовки;

здійснення психологічної підготовки до військової служби.

Напрями допризовної підготовки:

вивчення історії українського війська;

ознайомлення із законодавством щодо військових питань;

ознайомлення із структурою і завданнями Збройних Сил України та інших військових формувань;

вивчення основ Цивільної оборони України;

набуття практичних навичок з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної фізичної та медико-санітарної підготовки;

психологічна підготовка до діяльності у складі військового колективу в умовах проходження військової служби, а також до дій в екстремальних ситуаціях.

 

Допризовна підготовка включається як складова до визначеної державою системи освіти вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів та проводиться за програмами, затвердженими відповідно до чинного законодавства і погодженими з Міністерством оборони України.

 

Допризовна підготовка молоді, яка не навчається, організовується за рішенням місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на базі міських (районних) військових комісаріатів, центрів допризовної підготовки, базових навчальних закладів, оборонно-спортивних таборів або військових частин залежно від наявних умов.

 

Головними завданнями військово-патріотичного виховання молоді є:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, знання його історії, бережного ставлення до культурних та історичних цінностей;

виховання громадянської свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної ситуації, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

підвищення престижу військової служби, впровадження військової професійної орієнтації молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;

створення системи військово-патріотичного виховання.

 

3. Виконавці та учасники Програми

 

Виконавцями програми є:

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації;

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації;

головне фінансове управління облдержадміністрації;

управління охорони здоров’я облдержадміністрації;

головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

управління культури облдержадміністрації;

управління з питань фізичної культури, спорту та туризму;

головне управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації.

 

4. Кадрове забезпечення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді

 

Проведення допризовної підготовки та організацію військово-патріотичного виховання молоді забезпечують педагогічні колективи навчальних закладів, викладачі допризовної підготовки (заступники керівників навчальних закладів з військово-патріотичного виховання або виховної роботи та фізичної культури і  спорту), які входять до штату навчального закладу. Крім цього, до проведення занять з допризовної підготовки на договірних засадах можуть залучатися представники військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових комісаріатів та обласних, районних, міських організацій Товариства сприяння обороні України.

 

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді

 

Для проведення допризовної підготовки в навчальних закладах створюється навчально-матеріальна база, що має забезпечити виконання відповідних програм. У разі відсутності в навчальному закладі окремих елементів навчально-матеріальної бази (тирів, смуги перешкод тощо) за рішенням місцевого відділу освіти заняття проводяться на базі іншого навчального закладу. З цією метою, а також для забезпечення умов для поглибленого вивчення курсу допризовної підготовки, проведення цілеспрямованої роботи з військової професійної орієнтації в містах, районах можуть створюватися центри допризовної  підготовки, базові навчальні заклади Товариства сприяння обороні України.

Для проведення занять із допризовної підготовки і заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді (особливо під час проведення навчально-польових занять) максимально використовується база шефських частин і вищих військових навчальних закладів Збройних сил України та інших військових формувань.

Навчальні заклади забезпечуються програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками з допризовної підготовки в установленому порядку.

 

Озброєння, боєприпаси і військове майно видаються Міністерством оборони України у користування навчальним закладам через органи постачання оперативних командувань і військові комісаріати відповідно до норм, установлених програмами допризовної підготовки, погодженими з цим міністерством.

Відповідно до програм допризовної підготовки органи управління у справах цивільної оборони та органи охорони здоров’я забезпечують навчальні заклади навчальним майном згідно із заявками органів управління освітою.

Для проведення заходів із військово-патріотичного виховання використовуються заклади культури, музеї, кімнати бойової і трудової слави, військово-патріотичні клуби тощо, організовуються догляд та впорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил та інших поховань захисників Вітчизни.

 

Фінансове забезпечення допризовної підготовки здійснюється в межах бюджетних призначень на освіту, передбачених Законом України “Про Державний бюджет”. На підставі статті 43 Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (2232-12) фінансування заходів з підготовки та призову громадян України на строкову військову службу здійснюється з місцевого бюджету у частині забезпечення військових комісаріатів обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також охороною громадського порядку.

Фінансування заходів  із військово-патріотичного виховання молоді може здійснюватися з місцевих бюджетів, а також за рахунок благодійних внесків юридичних і фізичних осіб.

 

6. Основні заходи,

спрямовані на забезпечення виконання Програми

 

1. Забезпечити проведення допризовної підготовки молоді відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України і погоджених з Міністерством оборони України.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

                                                                 

                                                                  Постійно.

 

2. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення системи військово-патріотичного виховання молоді за соціальним, військовим, психолого-педагогічним, правовим напрямами.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

Постійно.

 

3. Запровадити у районних (міських) управліннях (відділах) освіти конкурси на кращу навчальну матеріальну базу з допризовної підготовки.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

Вересень-жовтень 2004-2005 учбового року.

 

4. Утворити у навчальних закладах області гуртки з військово-патріотичного виховання учнів.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної  та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

Постійно.

 

5. Організувати на базі районних (міських) військових комісаріатів, центрів допризовної підготовки, базових навчальних закладів, оборонно-спортивних оздоровчих таборів або військових частин, залежно від наявних умов, допризовну підготовку молоді, яка не навчається у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладах.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури, спорту та туризму.

 

Постійно.

 

 

6. Провести змагання з військово-прикладних видів спорту, ігор оборонно-масової і військово-патріотичної спрямованості серед учнів (студентів), допризовної молоді та молоді, що не навчається, та участь збірної команди області у Всеукраїнській спартакіаді.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної  та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки, управління фізичної культури, спорту та туризму облдержадміністрації.

 

Протягом року.

 

7. Проводити зустрічі з ветеранами війни, праці та військової служби, екскурсії до музеїв військових частин, установ, підприємств, походи по місцях бойової слави.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, Головне

управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

Протягом року.

 

8. Надавати допомогу органам управління освіти, навчальним закладам в організації допризовної підготовки юнаків і військово-патріотичного виховання молоді.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації

 

Постійно.

 

9. Закріпити військові частини та військові навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування за цивільними навчальними закладами з урахуванням можливості їх подальшого співробітництва, на підставі договорів про співробітництво, передбачивши засади спільної роботи та порядок взаємодії сторін, їх взаємні зобов’язання.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки

облдержадміністрації.

                                                                 

Протягом року.

10. Організовувати проведення в навчальних закладах місячників оборонно-масової роботи, присвячених відзначенню Дня перемоги та Дня Збройних Сил України.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

Протягом року.

 

11. Організовувати відвідування військових частин з нагоди державних та військових професійних свят, днів частин, днів складання Військової присяги. Під час відвідування ознайомлювати учнів з історією українського війська, бойовим шляхом військової частини, бойовою технікою та озброєнням, умовами повсякденного життя військовослужбовців.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

У дні державних та військових професійних свят, дні частин, дні складання Військової присяги.

 

12. Залучати молодь до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

                                                                 

                                                                  Постійно.

 

13. Запровадити заслуховування інформацій керівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти про стан допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

                                                                  Щорічно.

                                                                 

14. Відповідно до Програми допризовної підготовки забезпечити навчальні заклади майном згідно із заявками органів управління освіти.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

 

Постійно.

 

15. Проводити роботу щодо добору кандидатів на посади викладачів допризовної підготовки.

                                                                  Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

Постійно.

 

16. Організувати і провести приписку у 2004 році юнаків 1987 року народження, у 2005 році - 1988 року народження до призовних пунктів військових комісаріатів. Провести вивчення їх ділових, моральних, психологічних якостей, стану здоров’я, фізичного розвитку, загальноосвітньої та спеціальної підготовки, сімейного стану.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

І квартал 2004 року.

 

17. Провести інструктивно-методичні збори з головами районних (міських) призовних комісій, районними військовими комісарами, лікарями-спеціалістами та іншими посадовими особами, залученими до роботи по проведенню призову на строкову військову службу.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

Березень, вересень 2004, 2005 років.

 

18. Провести медичний огляд юнаків призовного віку під час приписки та підготовки до призову на строкову військову службу. Вжити заходів щодо покращання якості проведення диспансеризації з метою раннього виявлення захворювань для подальшого оздоровлення юнаків до досягнення призовного віку.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

Протягом року.

 

19. Провести тестування допризовної молоді з метою виявлення характерних особистісних якостей щодо подальшого призначення по родам, видам Збройних Сил України та тестування  по системах “Суїцид”  і “Прогноз”.                                      

                                                                  Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

                                                                 

                                                                  Протягом року.

 

20. Надати допомогу навчальним закладам у створенні учбово-матеріальної бази та наочної агітації для проведення військово-патріотичного виховання молоді.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.       

 

                                                                  Протягом року.

 

21. Підготувати обласний збірний пункт обласного військового комісаріату до роботи під час проведення заходів весняної та осінньої призовних кампаній 2004 і 2005 років. Здійснити в разі необхідності капітальний та поточний ремонт будівель та приміщень обласного збірного пункту, забезпечити його господарчим майном. 

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, головне фінансове управління

облдержадміністрації.

 

Протягом 2004-2005 років.

 

22. Забезпечити медичні комісії медикаментами, необхідним обладнанням та інструментарієм, іншим медичним та господарським майном.

Управління охорони здоров’я

облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації,             головне фінансове управління облдержадміністрації.

 

Протягом року.

 

23. Організувати харчування призовників під час формування команд для відправки до війська на обласному збірному пункті обласного військового комісаріату

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, головне фінансове управління

облдержадміністрації.

 

Під час призовних кампаній.

 

24. Організувати та провести заходи культурно-виховної роботи на обласному збірному пункті для призовної молоді, що готується до  відбуття у частину.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації.

Під час призовних кампаній.

25. Забезпечити призовників на обласному збірному пункті санітарно-гігієнічними та комунально-побутовими послугами.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації.

 

Під час призовних кампаній.

 

 

26.Організувати автотранспортне перевезення призовників під час підготовки та проведення призовних кампаній 2004 року.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації.

 

Під час призовних кампаній.

 

27. Забезпечити обласний збірний пункт телефонно-телеграфним та поштовим зв’язком.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації, головне управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації.

 

Протягом року.

 

28. Забезпечити військові комісаріати статистичними та обліковими бланками, документацією для проведення приписки юнаків до призовних пунктів.

Управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації.

 
Перше півріччя поточного року

 

29. Вивчити та поширити позитивний досвід проведення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, підготовки її до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

 

Постійно.

 

Заступник голови

обласної ради                                                 В. Зорченко