ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від _____________ року № _____

(_____ сесія ______ скликання)

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у обласному бюджеті

для надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

 

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Порядок), розроблено з метою визначення механізму призначення та виплати одноразової грошової допомоги у розмірі до 10 тисяч гривень медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику (далі – медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19), на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII.

 

1. Загальна частина

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати одноразової грошової допомоги у розмірі до 10,0 тис. грн медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19.

1.2. Одноразова грошова допомога надається медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII.

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, є заява працівника про надання йому грошової допомоги на ім’я керівника комунального закладу охорони здоров’я, у якому він працює, і подання керівника комунального закладу охорони здоров’я виключно у разі важкого перебігу хвороби (COVID-19, ускладнений пневмонією, інтоксикаційним синдромом та іншими важкими ускладненнями).

1.4. Рішення щодо надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, приймаються комісією з питань надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Комісія).

Персональний склад Комісії затверджується спільним розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради.

Склад Комісії: голова, заступник голови, секретар та 6 членів.

До складу Комісії включаються:

- депутати Харківської обласної ради;

- представники: Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, профспілки медичних працівників Харківської області та Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

1.5. Питання про надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, розглядаються Комісією на підставі особистої заяви громадянина та подання керівника комунального закладу охорони здоров’я за наявності таких документів:

копії паспорта громадянина України – заявника (при наданні копії паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 з безконтактним електронним носієм (далі – ID паспорт) - копії лицьового та зворотного боку, разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган) копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі якщо заявник має ID паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

виписки з медичної документації закладу, у якому особа проходила лікування хвороби COVID-19;

копії листка непрацездатності та лабораторних досліджень (ПЛР), що підтверджують захворювання на COVID-19 (завірені керівником закладу);

довідки про банківські реквізити Уповноваженого банку для перерахування грошової допомоги. Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (зі змінами) (далі – Уповноважений банк).

1.6. При прийнятті рішення про розмір одноразової допомоги до уваги береться перебіг хвороби (важкий ступінь, наявність ускладнень), термін листка(ів) непрацездатності тощо.

 

2. Розгляд заяв про надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19

 

2.1. Заяви медичних та інших працівників, які захворіли на COVID-19, щодо надання одноразової грошової допомоги та документи, зазначені в пункті 1.5, надходять до Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Секретар Комісії здійснює попередній перегляд заяв і документів, що мають подаватися виключно за переліком відповідно до підпункту 1.5 цього Порядку.

2.3. Заява знімається з розгляду на засіданні Комісії, якщо упродовж місяця з дня надходження заяви на розгляд Комісії заявник не надав усіх документів, зазначених у підпункті 1.5 цього Порядку.

2.4. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводяться за потреби, але не рідше 1 разу на місяць.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів та оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії (за його відсутності – заступника) є вирішальним.

2.5. Звернення медичних та інших працівників, які захворіли на COVID-19, що надійшли у минулому році, розглядаються в межах затверджених видатків на поточний рік.

2.6. Рішення Комісії щодо надання одноразової допомоги, відмови у наданні такої допомоги або зняття з розгляду заяви оформлюються протоколом.

2.7. Відповідно до рішення Комісії видається наказ Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, який є підставою для виплати одноразової грошової допомоги.

2.8. Інформування медичних та інших працівників, які захворіли на COVID-19, про результати розгляду заяв щодо надання одноразової грошової допомоги здійснюється шляхом повідомлення керівника закладу охорони здоров’я Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

 

3. Виплата одноразової грошової допомоги.

 

3.1. Виплата одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівників, які захворіли на COVID-19, за рішенням Комісії здійснюється Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за рахунок видатків на охорону здоров’я, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік, за кодом економічної класифікації видатків 2730 «Інші виплати населенню» шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок в Уповноваженому банку.

3.2. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Одноразова грошова допомога може надаватися одному працівникові один раз на рік.

3.4. Складання і надання бюджетної та фінансової звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                             Альберт КОНОНЕНКО