ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту
України
11.10.2010 N 457
( v0457609-10 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ДК 019:2010
Чинний від 01.01.2011
ВСТУП
Національний класифікатор ДК 019:2010 "Класифікатор надзвичайних ситуацій" (КНС) - один зі складників комплексу національних класифікаторів.
У класифікаторі зазначено впорядковані назви сучасних надзвичайних ситуацій (НС), які можуть виникнути в Україні, та їхні коди.
У класифікаторі наведено перелік НС, визначених у відповідних нормативно-правових актах і згрупованих за ознаками належності до відповідних типів НС (виявлені та можливі), які можуть виникнути на окремій території України чи об'єкті в різних галузях національного господарства країни.
Додаток А (Абетковий покажчик НС) і додаток Б (Бібліографія) - довідкові.
Ведення ДК 019:2010 здійснює Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС України.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Національний класифікатор "Класифікатор надзвичайних ситуацій" (КНС) застосовують для збирання адміністративних даних та організації взаємодії органів центральної виконавчої влади, відомств, організацій, підприємств під час вирішування питань, пов'язаних із надзвичайними ситуаціями (НС).
Класифікатор можна використовувати для машинного обробляння статистичної інформації в автоматизованих системах і забезпечення інформаційної сумісності задач органів різних рівнів керування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому класифікаторі є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення
ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення
ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому класифікаторі використано терміни, визначені в ДСТУ 1.10, ДСТУ 2272, ДСТУ 3041, ДСТУ 3513, ДСТУ 3517, ДСТУ 3891, ДСТУ 3994, ДСТУ 4933, а також наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять.
3.1 надзвичайна ситуація; НС
Порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, зокрема епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, що призвело (може призвести) до виникнення великої кількості постраждалих, загрози життю та здоров'ю людей, їх загибелі, значних матеріальних утрат, а також до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності.
Примітка 1. Епізоотія - широке вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби тварин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. У разі епізоотії можлива реквізиція майна в населення, задля суспільної потреби.
Примітка 2. Епіфітотія - вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. Аналог епізоотії у тварин та епідемії у людей
3.2 класифікація надзвичайних ситуацій
Визначений на державному рівні порядок поділу надзвичайних ситуацій на класи і підкласи залежно від їхнього характеру
3.3 аварія
Небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування та/чи загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, устатковання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Об'єкти класифікації в КНС - надзвичайні ситуації (НС).
Класифікації підлягають НС (виявлені й можливі), а також ті, що можуть виникнути на об'єкті в різних галузях національного господарства чи на окремій території України.
Класифікаційна ознака НС - технічна чи інша характеристика події, що її визначають установленим порядком і яка дає змогу віднести подію до надзвичайної ситуації.
Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків.
Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій:
- техногенного характеру;
- природного характеру;
- соціального характеру;
- воєнного характеру.
Надзвичайна ситуація техногенного характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті унаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо.
Надзвичайна ситуація природного характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, пов'язане з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо.
Надзвичайна ситуація соціального характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, або пов'язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо.
Надзвичайна ситуація воєнного характеру - порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, що її визначають в окремих нормативних документах. У цьому класифікаторі НС воєнного характеру не подано в подробицях, а лише зазначено на найвищому рівні деталізації з кодом 40000.
Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, кількості постраждалих і загиблих, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначають такі рівні надзвичайних ситуацій:
- державний;
- регіональний;
- місцевий;
- об'єктовий.
За структурою класифікатор складається з трьох рівнів класифікації: клас, підклас, група.
Метод класифікації - ієрархічний, послідовний, п'ятизначний.
Позиція класифікатора має блок ідентифікації та блок назви класифікаційного угруповання.
Кодування НС на нижчому класифікаційному рівні (група) виконано за фасетною схемою, у якій фасети також структуровані. Це забезпечує усталеність структури класифікатора в процесі його ведення, оскільки оперативні зміни об'єктів класифікації відбуваються на цьому рівні.
Структура коду класифікатора має 5 розрядів і відповідає такій схемі:
          x   xx   xx
          -   --   --
          |   |    |
          |   |    |      група
          |   |    ------------
          |   |          підклас
          |   --------------------
          |              клас
          ---------------------------
   Приклад
   10000  НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
   10100  НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за
       винятком пожеж і вибухів)
   10110  НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням
       (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих
       (забруднювальних) речовин
   10111  НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням
       (загрозою викидання) БНР

5 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У розділі 6 "Класифікація надзвичайних ситуацій" використано такі познаки та скорочення:
БНР - біологічно небезпечна речовина
ГДК - гранично-допустима концентрація
НХР - небезпечна хімічна речовина
РР - радіоактивна речовина.

6 КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Код Назва
10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
10100 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів)
10110 НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин
10111 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР
10112 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР
10113 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР
10114 НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів
10120 НС унаслідок аварії на транспорті, у яку потрапив державний чи громадський діяч
10130 НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи)
10131 НС унаслідок аварії в метрополітені
10140 НС унаслідок аварій на водному транспорті
10141 НС унаслідок аварії на вантажному судні
10142 НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів
10143 НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних речовин
10144 НС унаслідок аварії пасажирського судна
10145 НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості
10150 НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф
10151 НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у населеному пункті
10152 НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом або населеним пунктом
10160 НС унаслідок аварій автомобільного транспорту
10161 НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування
10162 НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на залізничному переїзді
10170 НС унаслідок аварій на трубопроводах
10171 НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі
10172 НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі
10180 НС унаслідок аварій на міському транспорті
10181 НС унаслідок аварії на міському електротранспорті
10182 НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому
10200 НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ
10210 НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах
10211 НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткованні промислового об'єкта
10212 НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності
10213 НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності
10220 НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, видобування, переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин
10230 НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті
10231 НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці
10232 НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті
10233 НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті
10234 НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту
10240 НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках
10250 НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно або біологічно небезпечному об'єкті без виливання (викидання) небезпечних речовин
10260 НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому об'єкті військової призначеності
10270 НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів)
10300 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР, КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ'ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА ТРАНСПОРТІ)
10310 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення)
10320 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємстві промисловості або в науково-дослідній установі
10330 НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, гірничого удару у підземних виробках шахти
10400 НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК
10410 НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10420 НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10421 НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10422 НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10423 НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок РР понад ГДК
10430 НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10431 НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10432 НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10433 НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10434 НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК
10500 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті)
10510 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної призначеності
10520 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій)
10530 НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл)
10540 НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не виробляють атомні станції
10550 НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві)
10560 НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території
10600 НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
10610 НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій
10620 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності
10630 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності
10640 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності
10650 НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення
10660 НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок
10700 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ
10710 НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних електростанціях
10711 НС унаслідок події на атомній електричній станції
10720 НС унаслідок аварії на гідроелектростанції
10730 НС унаслідок аварії на теплоелектростанції
10740 НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції
10750 НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях
10760 НС унаслідок аварії в електричних мережах
10770 НС унаслідок втрати стійкості або розділення об'єднаної енергосистеми України на складові частини
10800 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
10810 НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин
10820 НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року
10830 НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою
10840 НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації
10900 НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
11000 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ
11010 НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин
11020 НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу
11100 НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ
11110 НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення
11120 НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені
11130 НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища гідроелектростанції у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди
11200 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
11210 НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів
11220 НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням газонафтоводовиявлень
11230 НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів
11240 НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів
11250 НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі
20000 НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
20100 ГЕОФІЗИЧНІ НС
20110 НС, пов'язана з землетрусом
20200 ГЕОЛОГІЧНІ НС
20210 НС, пов'язана з виверженням грязьового вулкана
20220 НС, пов'язана зі зсувом
20230 НС, пов'язана з обвалом або осипом
20240 НС, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні
20250 НС, пов'язана з карстовими провалами
20260 НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням)
20300 МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС
20310 Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами
20311 НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше)
20312 НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше)
20313 НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше)
20314 НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше)
20320 Метеорологічні НС температурні
20321 НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 град.C і нижче)
20322 НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35 град.C і вище)
20323 НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених 1 - 3-річних лісових культур, унаслідок засухи
20324 НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним урожаєм, унаслідок заморозків
20330 Метеорологічні НС, інші
20331 НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі
20332 НС, пов'язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше)
20333 НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше)
20334 НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше)
20335 НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах)
20336 НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше)
20337 НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю 12 годин і більше)
20400 ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС
20410 НС, пов'язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на водосховищі
20420 НС, пов'язана з високим або низьким рівнем моря
20430 НС, пов'язана з раннім льодоставом або припаєм
20440 НС, пов'язана з загрозливим обледенінням суден
20500 ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
20510 НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки)
20520 НС, пов'язана з маловоддям/посухою (маловоддя)
20530 НС, пов'язана з заторами, зажорами
20540 НС, пов'язана з селем
20550 НС, пов'язана зі сходом снігової лавини
20560 НС, пов'язана з низьким рівнем води
20570 НС, пов'язана з раннім льодоставом та появою льоду на судноплавних водоймах і річках
20580 НС, пов'язана з інтенсивним льодоходом
20590 НС, пов'язана з затопленням
20600 НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
20610 НС, пов'язана з лісовою пожежею
20620 НС, пов'язана з пожежею степовою
20630 НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях)
20640 НС, пов'язана з пожежею на торфовищі
20700 МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС
20710 НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей
20711 НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей (окремі випадки)
20712 НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки)
20713 НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб
20714 НС, пов'язана з епідемією
20715 Пандемія
20716 НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної етіології
20720 НС, пов'язані з отруєнням людей
20721 НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування
20722 НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води
20723 НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки)
20724 НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (групові випадки)
20725 НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки)
20730 НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин
20731 НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин
20732 НС, пов'язана з ензоотією
20733 НС, пов'язана з епізоотією
20734 Панзоотія
20735 НС, пов'язана з інфекційним захворюванням сільськогосподарських тварин невизначеної етіології
20736 НС, пов'язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології
20740 НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин
20750 НС, пов'язана з масовою загибеллю диких тварин
20760 НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками
20761 Панфітотія
20762 НС, пов'язана з прогресивною епіфітотією
20763 НС, пов'язана з хворобою сільськогосподарських рослин невизначеної етіології
20764 НС, пов'язана з масовим розповсюдженням шкідників сільськогосподарських рослин
30000 НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
30100 ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ
30110 Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади або реальна загроза здійснення такої акції
30120 Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи консульської установи або реальна загроза здійснення такої акції
30130 Збройний напад, захоплення й утримування установи правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції
30140 Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи вузла зв'язку або реальна загроза здійснення такої акції
30150 Збройний напад, захоплення й утримування органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації Збройних Сил України або реальна загроза здійснення такої акції
30160 Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або реальна загроза здійснення такої акції
30170 Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза здійснення такої акції
30200 ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА
30300 НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ
30400 УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТ!
30500 НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ
30510 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням технічних одиниць вогнепальної зброї з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування
30520 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування
30530 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування
30540 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування
30550 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування
30560 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або устатковання, з використанням РР) з об'єкта зберігання, використання, переробляння та під час транспортування
30570 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування
30580 НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування
30600 НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ
30610 НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов'язків
30620 НС, пов'язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах, печерах та інших важкодоступних місцях
30630 НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді
30640 НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми
30650 НС, пов'язана з викраденням людей
30660 НС, пов'язана з захопленням заручників
30670 НС, пов'язана зі зникненням людей
30680 НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим
40000 НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ

ДОДАТОК А
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

Назва Код
ГЕОЛОГІЧНІ НС 20200
ГЕОФІЗИЧНІ НС 20100
ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС 20400
ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 20500
Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або реальна загроза здійснення такої акції 30160
Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи консульської установи або реальна загроза здійснення такої акції 30120
Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза здійснення такої акції 30170
Збройний напад, захоплення й утримування органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації Збройних Сил України або реальна загроза здійснення такої акції 30150
Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади або реальна загроза здійснення такої акції 30110
Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи вузла зв'язку або реальна загроза здійснення такої акції 30140
Збройний напад, захоплення й утримування установи правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції 30130
ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ 30100
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС 20700
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС 20300
Метеорологічні НС, інші 20330
Метеорологічні НС температурні 20320
Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами 20310
НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ 30300
НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на залізничному переїзді 10162
НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування 10161
НС унаслідок аварії в електричних мережах 10760
НС унаслідок аварії в метрополітені 10131
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємстві промисловості або в науково-дослідній установі 10320
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної призначеності 10510
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій) 10520
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення) 10310
НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, гірничого удару у підземних виробках шахти 10330
НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл) 10530
НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не виробляють атомні станції 10540
НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві) 10550
НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції 10740
НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 11210
НС унаслідок аварії на вантажному судні 10141
НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації 10840
НС унаслідок аварії на гідроелектростанції 10720
НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 11230
НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 11240
НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи) 10130
НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях 10750
НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі 10171
НС унаслідок аварії на міському електротранспорті 10181
НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому 10182
НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі 11250
НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі 10172
НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод зі скиданням забруднювальних речовин 11010
НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням газонафтоводовиявлень 11220
НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних речовин 10143
НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості 10145
НС унаслідок аварії на теплоелектростанції 10730
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР 10111
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР 10112
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР 10113
НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 10114
НС унаслідок аварії на транспорті, в яку потрапив державний чи громадський діяч 10120
НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу 11020
НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 10142
НС унаслідок аварії пасажирського судна 10144
НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 10900
НС унаслідок аварії в каналізаційній системі зі скиданням забруднювальних речовин 10810
НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою 10830
НС унаслідок аварії у теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року 10820
НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних електростанціях 10710
НС унаслідок аварій автомобільного транспорту 10160
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 10700
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 10800
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР, КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ'ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА ТРАНСПОРТІ) 10300
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті) 10500
НС унаслідок аварій на водному транспорті 10140
НС унаслідок аварій на міському транспорті 10180
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 11000
НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин 10110
НС унаслідок аварій на трубопроводах 10170
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 11200
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 10100
НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища гідроелектростанції у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди 11130
НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф 10150
НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у населеному пункті 10151
НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом або населеним пунктом 10152
НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми 30640
НС унаслідок втрати усталеності або розділення об'єднаної енергосистеми України на складові частини 10770
НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ 11100
НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10421
НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10430
НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10410
НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК 10400
НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10432
НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК 10434
НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10433
НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10431
НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок РР понад ГДК 10423
НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10422
НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10420
НС унаслідок події на атомній електричній станції 10711
НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ 10200
НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті 10230
НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах 10210
НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) 10270
НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому об'єкті військової призначеності 10260
НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті 10232
НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці 10231
НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту 10234
НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, видобування, переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин 10220
НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті 10233
НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно чи біологічно небезпечному об'єкті без виливання (викидання) небезпечних речовин 10250
НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності 10213
НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності 10212
НС унаслідок пожежі, вибуху в споруді, на комунікації або технологічному устаткованні промислового об'єкта 10211
НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках 10240
НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені 11120
НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення 11110
НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 10600
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності 10620
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності 10640
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності 10630
НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій 10610
НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення 10650
НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок 10660
НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території 10560
НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 40000
НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 20000
НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 30000
НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 10000
НС, пов'язана з виверженням грязьового вулкану 20210
НС, пов'язана з викраденням людей 30650
НС, пов'язана з високим або низьким рівнем моря 20420
НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) 20510
НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 20314
НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 град.C і нижче) 20321
НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 20313
НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35 град.C і вище) 20322
НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей (окремі випадки) 20711
НС, пов'язана з ензоотією 20732
НС, пов'язана з епідемією 20714
НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб 20713
НС, пов'язана з епізоотією 20733
НС, пов'язана з загрозливим обледенінням суден 20440
НС, пов'язана з затопленням 20590
НС, пов'язана з заторами, зажорами 20530
НС, пов'язана з захопленням заручників 30660
НС, пов'язана з землетрусом 20110
НС, пов'язана зі зникненням людей 30670
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30540
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30520
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30530
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30550
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30580
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30570
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або устатковання, з використанням РР) з об'єкта зберігання, використання, переробляння та під час транспортування 30560
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням технічних одиниць вогнепальної зброї з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30510
НС, пов'язана зі зсувом 20220
НС, пов'язана з інтенсивним льодоходом 20580
НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної етіології 20716
НС, пов'язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології 20736
НС, пов'язана з інфекційним захворюванням сільськогосподарських тварин невизначеної етіології 20735
НС, пов'язана з карстовими провалами 20250
НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) 20312
НС, пов'язана з лісовою пожежею 20610
НС, пов'язана з маловоддям/посухою (маловоддя) 20520
НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених 1 - 3-річних лісових культур, унаслідок засухи 20323
НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин 20740
НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним урожаєм, унаслідок заморозків 20324
НС, пов'язана з масовим розповсюдженням шкідників сільськогосподарських рослин 20764
НС, пов'язана з масовою загибеллю диких тварин 20750
НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки) 20712
НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді 30630
НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим 30680
НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов'язків 30610
НС, пов'язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах, печерах та інших важкодоступних місцях 30620
НС, пов'язана з низьким рівнем води 20560
НС, пов'язана з обвалом або осипом 20230
НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин 20731
НС, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні 20240
НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки) 20725
НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) 20723
НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (групові випадки) 20724
НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування 20721
НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води 20722
НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) 20260
НС, пов'язана з пожежею на торфовищі 20640
НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях) 20630
НС, пов'язана з пожежею степовою 20620
НС, пов'язана з прогресивною епіфітотією 20762
НС, пов'язана з раннім льодоставом або припаєм 20430
НС, пов'язана з раннім льодоставом та появою льоду на судноплавних водоймах і річках 20570
НС, пов'язана з селем 20540
НС, пов'язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на водосховищі 20410
НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі 20331
НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) 20333
НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю 12 годин і більше) 20337
НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година й менше) 20311
НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) 20334
НС, пов'язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 20332
НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 20336
НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах) 20335
НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками 20760
НС, пов'язана з хворобою сільськогосподарських рослин невизначеної етіології 20763
НС, пов'язана зі сходом снігової лавини 20550
НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 30500
НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями людей 20710
НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин 20730
НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ 30600
НС, пов'язані з отруєнням людей 20720
НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 20600
Пандемія 20715
Панзоотія 20734
Панфітотія 20761
ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 30200
УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТІ 30400

ДОДАТОК Б
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (1809-14) від 08.06.2000 р.
2 Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" (1281-14) від 14.12.99 р.
3 Закон України "Про надзвичайний стан" (2501-12) від 26.06.92 р.
4 Закон України "Про Цивільну оборону" (2974-12) від 03.02.93 р.
5 Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" (1550-14) від 16.03.2000 р.
6 Закон України "Про пожежну безпеку" (3745-12) від 17.12.93 р.
7 Закон України "Про правові засади цивільного захисту" (1859-15) від 24.06.2004 р.
8 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368 (368-2004-п) "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями"
9 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 (956-2002-п) "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"
10 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1099 (1099-98-п) "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій"
11 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1198 (1198-98-п) "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"
12 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів
13 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
14 ДСТУ 1.10:2005 Правила розроблення, побудови, викладення, оформлення, ведення національних класифікаторів